Subdirección de Enfermería del Área del Conocimiento, Cuidados y Docencia: Sistematización

La primera de les línies clau d'esta Subdirecció d'Infermeria té per objecte la sistematització de les cures d'Infermeria la normalització de la nomenclatura del treball que realitza el col·lectiu infermer. Una mostrad'això són:

 

1. Procediments infermers.

 

2. Plans de cures estandarditzades.

 

 

3. Formació continuada en metodologia infermera, s'hi inclou l'adaptació al registre informatitzat en la nova aplicació informàtica Orion Clinic.