La Fe

Preguntas Frecuentes enfermedades reumatologicas

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE MALALTIES REUMATOLÒGIQUES

És el mateix Artritis Reumatoide que Artrósis?

A causa de la tendència entre la població general a denominar als processos reumatològics com “reuma”, a vegades és freqüent que es confonguen aquests termes. L'artrósis és una malaltia degenerativa articular, molt freqüent, que es caracteritza per la destrucció del cartílag que recobreix les superfícies òssies articulars. Apareix en pacients d'edat avançada i pot a vegades provocar crisi d'inflamació, encara que no és el més habitual. L'Artritis Reumatoide és, no obstant això, una malaltia inflamatòria sistèmica (afecta a les articulacions i altres òrgans), que es caracteritza per la inflamació de les articulacions, típicament articulacions de les mans i nines, cursa a brots i requereix un altre tipus de tractaments i controls més exhaustius.

M'han diagnosticat una malaltia reumatològica. És necessari que em valoren en el Servei de Reumatologia o pot fer el seguiment el Metge/Metgessa d'Atenció Primària o un altre/a especialista?

L'Artritis Reumatoide, el Lupus Eritematós Sistèmic, les Vasculitis i altres malalties reumàtiques, són malalties complexes. L'especialista en Reumatologia,  per la seua formació específica i la seua especial dedicació a elles, és l'especialista que millor pot diagnosticar i tractar aquestes malalties. No obstant això, en moltes ocasions és important  comptar amb altres especialitats que puguen abordar aspectes importants d'aquestes malalties com a rehabilitació, especialistes en Traumatologia. Psicologia, Podologia, Pneumologia, Cardiologia, terapeutes ocupacionals i internistas.

Així mateix, és recomanable un seguiment conjunt i coordinat amb el personal mèdic d'Atenció Primària. El seu metge/metgessa d'Atenció Primària ha de ser  informat i estar al corrent del seu diagnòstic, evolució i tractament.

Risc Cardiovascular en malalties reumatològiques?

Malalties com l'Artritis  Reumatoide i l'Artritis Psoriàsica estan associades a un major risc cardiovascular a causa de l'activitat inflamatòria. Com més gran és l'activitat i menor el control de la malaltia,  major és el risc de desenvolupar esdeveniments cardiovasculars (com a infart de miocardi o ictus, entre altres).

És molt important aconseguir un adequat control de l'activitat inflamatòria així com controlar factors de risc cardiovascular com la hipertensió arterial, l'obesitat i la hipercolesterolemia. Així mateix, és molt important l'abandó de l'hàbit tabàquic i realitzar exercici físic de forma regular.

Tots els i les pacients són candidats/es a tractament biològic?

L'especialista en Reumatologia és l'especialista indicat per a valorar si un/a pacient és candidat/a a tractament biològic o no.

Existeixen algunes contraindicacions per a iniciar tractament biològic en pacients amb malalties reumatológiques, com per exemple: existència d'una infecció activa, història d'infeccions cròniques recurrents, existència d'un limfoma o leucèmia activa,  una tuberculosi latent no tractada, insuficiència cardíaca classes III-IV.

Es consideren contraindicacions relatives i caldrà individualitzar la idoneïtat del tractament en cada pacient en els següents casos: existència d'una malaltia desmielinitzant (per exemple, l'esclerosi múltiple), infecció per virus de l'Hepatitis B, hepatitis C o infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), l'embaràs i la lactància, antecedent d'un càncer d'òrgan sòlid en els cinc anys previs.

Per a poder iniciar tractament amb un anti-TNF ha de seguir-se els protocols nacionals i locals aprovats per a l'ús d'aquests fàrmacs en les degudes indicacions. El seu metge/a li indicarà quan és pertinent iniciar un tractament anti-TNF.

Puc suspendre un tractament quan em trobe bé?

No. El seu especialista en Reumatologia li recomanarà quan és pertinent suspendre la medicació en cas de remissió de la seua malaltia o en cas d'aparició d'efectes adversos o eventualitats, i així mateix, quan s'han de realitzar modificacions de pauta o dosatge.

No existeixen dades suficients per a saber quant temps ha de mantindre's el tractament anti-TNF. Se sap que la resposta és ràpida i s'obté major benefici amb el seu ús continu en comparació amb el seu ús intermitent. En la majoria dels i les pacients s'han produït brots després de la suspensió del fàrmac, però s'ha observat també que és segur i torna a funcionar bé en reintroduir-ho.

M'han diagnosticat una Malaltia Reumàtica Podré tindre fills/as sense problemes?

Algunes malalties com la Síndrome Antifosfolípid poden comportar un augment de risc d'avortaments (especialment quan encara no s'ha diagnosticat o no està tractada).

Moltes de les medicacions emprades en malalties reumatològiques tenen efectes sobre la fertilitat o poden comportar una teratogenicidad (danys o malformacions fetals). Altres medicaments, no obstant això, són segurs i poden emprar-se amb tranquil·litat durant la gestació.

Comunique al seu especialista en Reumatologia el seu desig de gestació per a poder planificar un embaràs, part i puerperi segurs tant per a la mare com per al futur bebé. Així mateix, no s'aconsella l'embaràs si la malaltia autoinmune no es troba controlada.

Podré donar el pit als meus fills/es?

Es pot realitzar la lactància materna d'una forma controlada, però hi ha medicaments que és necessari evitar. Es recomana no usar antiinflamatoris no esteroideos. En cas de ser estrictament necessari, es recomana fer-los coincidir amb la presa perquè la quantitat de fàrmac transferida siga la mínima possible. Ha d'evitar-se els FAME i en general les teràpies biològiques.

Com he de planejar un viatge de forma adequada?

Les malalties reumàtiques inflamatòries poden produir dolor i dificultar els moviments i desplaçaments. Per aquest motiu, els viatges poden constituir un seriós contratemps (portar maletes, caminar molt de temps, utilitzar transports incòmodes...). Per a evitar-ho i que gaudi del seu viatge n'hi ha prou amb seguir unes senzilles recomanacions:

Adapte el seu viatge a les seues limitacions, porte el seu propi ritme.
Planifique el seu viatge al màxim, no deixe coses a la improvisació.
Evite els trasllats excessius, amb esperes molt prolongades, evite dies i hores punta.
Porte calçat còmode i robes amples.
Juntament amb els seus documents, pose medicaments (alguns necessiten mesures de transport especial com a neveres) i un informe actualitzat de la seua malaltia i tractament per si ha d'acudir a un altre mèdic/s. Recorde que hi ha determinades medicacions que requereixen controls analítics estrictes que haurà de fer-se encara que es trobe fóra de la seua ciutat i hauran de ser valorades per un metge/a.
Si viatja a l'estranger:
L'ideal és que viatge en períodes en els quals la seua malaltia es trobe en remissió (baixa o molt baixa activitat) i que no haja d'anul·lar o demorar el seu seguiment programat.

Puc vacunar-me?

En els i les pacients que estiguen en tractament amb agents anti-factor de necrosi tumoral (TNF) la resposta inmunogénica a la vacuna pot ser menor, per la qual cosa es recomana vacunar-se enfront de grip, hepatitis B, haemophilus i al pneumococ abans d'iniciar el tractament. Així i tot, si ja s'ha iniciat el tractament, és millor vacunar-se a no fer-lo.  Si viatja a l'estranger, assegure's de les malalties endèmiques en destinació. Estan prohibides totes les vacunes amb virus vius atenuats en pacients que tinguen un tractament *inmunosupresor.

Què faig si tinc prevista una intervenció quirúrgica?

La major part dels tractaments utilitzats en aquestes malalties interfereix en els processos de cicatrització de la ferida quirúrgica i poden augmentar el risc d'infecció.

En el cas dels fàrmacs moduladors de malaltia sintètics (com per exemple el metotrexato), s'aconsella la seua suspensió una setmana abans de la intervenció, per a reprendre's una setmana després. I si vosté està en tractament amb teràpia biològica ha de suspendre-la entre 4 i 8 setmanes abans del dia de la intervenció quirúrgica. Els corticoides en principi poden mantindre's requerint segons el cas un ajust de dosi.  

Suspendre la medicació durant un període de temps, encara que siga curt, pot comportar una reactivació de la malaltia, no obstant això, el risc-benefici enfront de possibles complicacions aconsella retirar-la. És important que pregunte al seu metge/a sobre la conducta a seguir i realitzar un seguiment clínic més detallat  en aquestes situacions.

He de suspendre el meu tractament davant una infecció?

Davant un procés infecciós (com una infecció urinària o respiratòria, entre altres) haurà de suspendre els tractaments biològics i *inmunosupresores com el metotrexato i la leflunomida. Es reintroduirà el tractament una vegada superat el procés infecciós. Consulte amb el seu especialista en Reumatologia quan ha de reintroduir el seu tractament

El meu odontòleg/a m'ha recomanat realitzar una intervenció sobre la meua dentadura, És aconsellable realitzar-la? Què faig amb la meua medicació?

És recomanable acudir a revisions odontológiques amb regularitat amb la finalitat d'evitar infeccions. Aquestes revisions han d'augmentar si presenta sequedat de boca i ulls associades a artritis reumatoide o Síndrome de Sjögren, ja que el menor flux salivar i la mala qualitat de la saliva afavoreix la càries.

No existeixen problemes amb la majoria dels fàrmacs, però s'aconsella la profilaxi amb antibiòtics si han de fer-se extraccions o altres manipulacions dentals (especialment si està en tractament amb teràpia biològica).
Els i les pacients en tractament amb bifosfonatos (risedronato, alendronato, etc.) que requerisquen intervencions sobre la dentadura que impliquen exposició òssia o extraccions és necessari que es planifique la intervenció i suspendre el bifosfonato almenys 4 setmanes abans de la intervenció i no reprendre-ho fins a 4 setmanes després d'aquesta. En cas de zoledronato, a l'ésser una medicació de periodicitat anual, contacte amb l'equip de reumatología de cara a poder planificar la infusió del tractament de manera adequada.

He de deixar de fumar?

Es recomana als i les pacients que deixen de fumar. Segons nombrosos estudis, el tabac augmenta el risc de desenvolupar Artritis Reumatoide i Psoriasis, especialment formes greus de Psoriasis. S'ha demostrat que les persones que fumen més de 15 cigarrets al dia tenen el doble de possibilitats de desenvolupar Psoriasis, en comparació amb els no fumadors/as. El risc augmenta proporcionalment a la quantitat del tabac consumit.

A més, el tabac està clarament relacionat amb l'aparició d'esdeveniments cardiovasculars  i càncer.

És important fer exercici?

La realització d'una activitat física regular ha demostrat ser un element molt eficaç en el tractament de pràcticament totes les malalties reumatológiques. Pregunte a l'equip de reumatologia pel tipus d'activitat o les taules d'exercicis que pot realitzar. La indicació d'un tipus o un altre d'exercici depén de l'afectació de la seua malaltia, de l'edat i de les preferències en pacients.

L'exercici és molt important per a millorar el to muscular, mantindre la mobilitat articular i evitar deformitats articulars.