Cartera de Serveis

 • Informació, orientació i tramitació de recursos públics/privats  en relació al diagnòstic social sanitari.
 • Cobertura sanitària (en situacions especials).  

 • Reintegrament de despeses per dietes,  trasllats i tractaments.
 • Prestacions complementàries, tècniques i material ortoprotètic.
 • Sol·licitud de places en residències per a majors públiques o concertades, centres per a persones amb discapacitat física, psíquica i mental, així com centres de dia.
 • Col·laboració en tramitació del reconeixement del grau de discapacitat i dependència.
 • Recursos específics d'atenció a dones, menors, migrants…
 • Allotjaments per a persones sense llar o en risc d’exclusió social, habitatges tutelats, centres d'acolliment…
 • Informació sobre prestacions econòmiques del sistema social.
 • Prestacions econòmiques, sistemes de protecció de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (pensions contributives i no contributives, prestacions familiars…).
 • Menors en risc o en desemparament (mesures de protecció al menor).
 • Acolliment familiar, gestió de renúncia de nounats, adopcions.