Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitari i Politècnic La Fe

COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE
 

 La Coordinació de Transplantaments és el departament de l'Hospital que organitza les activitats de transplantament del centre sanitari.

 

Este departament està compost per l'equip de Coordinació i per la Comissió de Transplantaments.

 

1.- EQUIP DE COORDINACIÓ

 

Les funcions de l'equip de Coordinació són:

 • Assegurar en tot moment l'operativitat del Programa de Trasplantaments de l'Hospital.
 • Coordinació interhospitalària entre centres extractors i implantadors i amb el centre que realitza les determinacions immunològiques.
 • Coordinació intrahospitalaria per portar a terme els actes d'explant i implant d'òrgans.
 • Coordinació dels programes de l'hospital amb l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).
 • Relacions informatives entre l'hospital i els servicis centrals de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
 • Participació en las campanyes d'informació i promoció de la donació en el centre i en el seu àmbit d'influència. 

  2.- COMISIÓ DE TRASPLANTAMENTS

  Les funcions d'esta Comissió són:

  • Assessorar la Direcció del centre sobre les activitats relacionades amb l'extracció i transplantaments d'òrgans i teixits.
  • Vetlar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'extracció i transplantaments d'òrgans i teixits.
  • Col·laborar amb la Direcció en l'avaluació del funcionament dels programes d'extracció o transplantament de l'Hospital.
    
  • Realitzar els informes tècnics que se li sol·liciten.


La Composició de la Comissió de Trasplantaments  és variable en cada centre. En l'Hospital La Fe està composta actualment per:

2 representants de la Direcció (Mèdica i d'Infermeria).

2 representants de la Coordinació de Trasplantaments.

2 representants de cada un dels equips de trasplantament de l'hospital: cardíac, hepàtico, pulmonar, renal y pancreàtic.

1 representant dels servicis centrals de l'Hospital La Fe implicats en el Programa de Trasplantaments del centre sanitari.

1 representant del programa de trasplantaments de teixits.

1 representant del programa de trasplantament infantil.

1 representant del personal de quirfan.

2 representants de lès Unitats de Crítics.

 

A més, quan es considera necessari s'inviten a les reunions els professionals que poden aprotar la millor informació sobre el tema que es discutix, tant de l'Hospital com alients a este.

 

 

3.- COMPOSICIÓ DE L'EQUIPO DE COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS

 

 

 Equipo de Coordinación de Trasplantes Hospital La Fe Valencia

 

 

L'equip de l'Hospital La Fe disposa dels següents professionals:

 

Coordinador de Trasplantaments de l'Hospital i responsable de la Unitat Dr. Juan B. Galán Torres, Cap de Secció d'Anestesiologia i Reanimació.

Equip de Coordinació de Trasplantaments, que està compost per les persones següents:

- Purificación Gironés Guillén, Adjunta a la Direcció d'Infermería

- Manuela Sánchez Vila, Infermera de la Coordinació de Trasplantaments


Ambdós amb dedicació exclusiva en l'equipo de Coordinació de Trasplantaments, l'oficina del qual està ubicada en la Planta 1, Torre D de La Fe Bulevard Sud.

 

Per a garantir-ne la labor assistencial i investigadora estan adscirts a temps parcial a este equip els professionals següents:

 

 • Luisa López Idáñez, Supervisora General d'Infermería
 • Ana Domene Seller, Supervisora de Cures d'Infermería de les Unitats de Cures Crítiques
 • Mª Isabel Picó Picó, Infermera de la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA).
 • Lidia Zaragozá Calomarde, Supervisora d'Infermería. Oncologia Pediàtrica.
 • Dr. Ricardo Gimeno Costa, Metge Adjunt del Servici de Medicina Intensiva.
 • Dr. Pedro Kot Baixauli, Metge Adjunt del Servici de Medicina Intensiva.
 • Dr. Carlos Folgado Bisbal, Metge Adjunt de la Unitat de Medicina Intensiva.
 • Dra. Mª Jesús Broch Porcar, Metgessa Adjunta de la Unitat de Medicina Intensiva.
 • Dr.Miguel Félix Cases, Metge Adjunt d'Urgències.
 • Dr. Francisco Femenía Price. Metge Adjunt d'Anestesiologia i Reanimació.
 • Dra. Amparo López Gómez, Metgessa Adjunta de Anestesiología y Reanimación.

 

 

Tots ells i elles amb el nomenament i la formació de coordinadors de transplantaments.

 

Personal Administratiu

 

- Encarna Gómez Cebrián, Auxiliar Administrativa