Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitari i Politècnic La Fe

COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

 La Coordinació de Transplantaments és el departament de l'Hospital que organitza les activitats de transplantament del centre sanitari.

 

Este departament està compost per l'equip de Coordinació i per la Comissió de Transplantaments.

 

1.- EQUIP DE COORDINACIÓ

 

Les funcions de l'equip de Coordinació són:

 • Assegurar en tot moment l'operativitat del Programa de Trasplantaments de l'Hospital.
 • Coordinació interhospitalària entre centres extractors i implantadors i amb el centre que realitza les determinacions immunològiques.
 • Coordinació intrahospitalaria per portar a terme els actes d'explant i implant d'òrgans.
 • Coordinació dels programes de l'hospital amb l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).
 • Relacions informatives entre l'hospital i els servicis centrals de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
 • Participació en las campanyes d'informació i promoció de la donació en el centre i en el seu àmbit d'influència. 

  2.- COMISIÓ DE TRASPLANTAMENTS

  Les funcions d'esta Comissió són:
  • Assessorar la Direcció del centre sobre les activitats relacionades amb l'extracció i transplantaments d'òrgans i teixits.
  • Vetlar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'extracció i transplantaments d'òrgans i teixits.
  • Col·laborar amb la Direcció en l'avaluació del funcionament dels programes d'extracció o transplantament de l'Hospital.

  • Realitzar els informes tècnics que se li sol·liciten.


La Composició de la Comissió de Trasplantaments  és variable en cada centre. En l'Hospital La Fe està composta actualment per:

Dos representants de la Direcció (Mèdica i d'Infermeria).

Dos representants de la Coordinació de Trasplantaments.

Dos representants de cada un dels equips de trasplantament de l'hospital: cardíac, hepàtico, pulmonar, renal y pancreàtic.

Un representant dels servicis centrals de l'Hospital La Fe implicats en el Programa de Trasplantaments del centre sanitari.

Un representant del programa de trasplantaments de teixits.

Un representant del programa de trasplantament infantil.

Un representant del personal de quirfan.

Dos representants de lès Unitats de Crítics.

 

A més, quan es considera necessari s'inviten a les reunions els professionals que poden aprotar la millor informació sobre el tema que es discutix, tant de l'Hospital com alients a este.

 


3.- COMPOSICIÓ DE L'EQUIPO DE COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS

 

 

 Equipo de Coordinación de Trasplantes Hospital La Fe Valencia

 

 

L'equip de l'Hospital La Fe disposa dels següents professionals:

 

Coordinador de Trasplantaments de l'Hospital i responsable de la Unitat Dr. Juan B. Galán Torres, Cap de Secció d'Anestesiologia i Reanimació.

Equip de Coordinació de Trasplantaments,
que està compost per les persones següents:

- Purificación Gironés Guillén, Adjunta a la Direcció d'Infermería

- Manuela Sánchez Vila, Infermera de la Coordinació de Trasplantaments


Ambdós amb dedicació exclusiva en l'equipo de Coordinació de Trasplantaments, l'oficina del qual està 
ubicada en la Planta 1, Torre D de La Fe Bulevard Sud.

 

Per a garantir-ne la labor assistencial i investigadora estan adscirts a temps parcial a este equip els professionals següents:

 

 • Luisa López Idáñez, Supervisora General d'Infermería
 • Ana Domene Seller, Supervisora de Cures d'Infermería de les Unitats de Cures Crítiques
 • Mª Isabel Picó Picó, Infermera de la Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA).
 • Lidia Zaragozá Calomarde, Supervisora d'Infermería. Oncologia Pediàtrica.
 • Dr. Ricardo Gimeno Costa, Metge Adjunt del Servici de Medicina Intensiva.
 • Dr. Pedro Kot Baixauli, Metge Adjunt del Servici de Medicina Intensiva.
 • Dr. Carlos Folgado Bisbal, Metge Adjunt de la Unitat de Medicina Intensiva.
 • Dra. Mª Jesús Broch Porcar, Metgessa Adjunta de la Unitat de Medicina Intensiva.
 • Dr.Miguel Félix Cases, Metge Adjunt d'Urgències.
 • Dr. Francisco Femenía Price. Metge Adjunt d'Anestesiologia i Reanimació.
 • Dra. Amparo López Gómez, Médico Adjunto de Anestesiología y Reanimación.

 

 

Tots ells i elles amb el nomenament i la formació de coordinadors de transplantaments.

 

Personal Administratiu

 

- Encarna Gómez Cebrián, Auxiliar Administrativa