Cartera de Servicios de Atención Primaria

Esta cartera de Servicis està prestada per professionals de l'Equip d'Atenció Primària: medicina de família, pediatria, infermeria, comares, fisioterapeutes, treball social, zeladors i zeladores, personal administratius i la resta de professionals que cada dia col·laboren en l'assistència prestada a la població.

 

TOTS ELS CENTRES:

 

1.- Consulta de xiquets i xiquetes

Cobertura i seguiment de la població de 0 a 14 anys adscrita al Departament de Salut València La Fe.

 

2.- Consulta d'adults/es

Cobertura i seguiment de la població major de 14 anys adscrita al Departament de Salut València La Fe.

 

3.- Control del desenrotllament infantil

Cobertura i seguiment de la població infantil registrada en el programa.

 

4.- Educació per a la salut en l'escola

Conjunt d'activitats exercides pel personal d'Atenció Primària relacionades amb la prevenció i detecció precoç de problemes de salut dels xiquets i xiquetes.

 

5.- Vacunació antigripal

Programa de vacunació especial per a la població de risc.

 

6.- Vacunació tètans - diftèria

Criteris d'inclusió en el programa de vacunació de tètans - diftèria:

Grups de risc:

 · Majors de 50 anys residents en zones rurals.

 · Casos d'exposició en l'agricultura, ferides o cremades.

 · Persones consumidores de drogues.

 · Embarassades no immunitzades.

Resta:

 · Població adulta no immunitzada.

 

7.- Vacunació hepatitis A. Grups de risc (2%)

Grups de risc:

 · Servicis sanitaris, presons, policies, bombers i bomberes, agranadors i agranadores.

 · Contactes íntims amb portadors.

 ·Pacients en tractament d'hemodiàlisi, receptors de transfusions, trasplantaments, etc.

 · Residents i persones que treballen en centres de discapacitats.

 · Contactes sexuals múltiples.

 · Puncions cutànies (tatuatges, pírcings, acupuntura, etc.).

 · Viatges a zones d'alta prevalença.

 

8.- Vacunació pneumococ

 · Majors de 65 anys.

 · Pacients d'asplènia, esplenectomitzats, etc.

 

9.- Hipertensió arterial

Cribatge:

 · Registre en Història de Salut d'Atenció Primària (HSAP) almenys cada 4 anys entre els 14 i els 40 anys.

 · Registre en Història de Salut d'Atenció Primària (HSAP) almenys cada 2 anys en majors de 40 anys.

Indicadors:

 · Cribatge, cobertura, seguiment i resultat.

 

10. Dislipèmia

Garbellament:

 · Registre determinació colesterol: 

 - Cada 5 anys en els barons entre 35-65 anys i dones entre 45-65 anys.

 - En majors de 65 anys almenys una vegada si no s'ha realitzat abans.

Exclusió:

Majors de 70 anys sense factors de risc.

 

11.- Diabetis

Cribatge:

 · Determinació de glucosa cada 3 anys en majors de 45 anys.

 · Anualment i a qualsevol edat si concorre algun factor de risc:

 - Índex de Massa Corporal major a 27 (IMC > 27).

 - Antecedents familiars d'un grau.

 - Diabetis gestacional prèvia.

 - Dislipèmia o hipertensió arterial.

 - Intolerància a la glucosa (IG) o Glucosa basal alterada (GBA).

Criteris d'exclusió:

 · Diabetis gestacional.

Indicadors:

 · Cribatge, cobertura, seguiment i resultat.

 

12.- EPOC (4,7%)

Criteris d'inclusió:

 · Patró espiromètric obstructiu.

Indicadors:

 · Cribatge, cobertura, seguiment i resultat (abandó tabac).

 

 

 

13. VIH +

Registre numèric.

 

14.- Pacients immobilitzats

Pacients immobilitzats per període previsiblement superior a dos mesos (5% majors de 65 anys).

Indicadors:

 · Cobertura i seguiment.

 

15.- Pacients que requerixen cures pal·liatives (0,3% de la població)

Pronòstic de vida inferior als sis mesos.

Indicadors:

 · Cobertura i seguiment.

 

16.- Ancià fràgil (15% majors de 65 anys).

Criteris d'inclusió (un o més dels següents):

 · Patologia crònica invalidant.

 · Polimedicats (més de 5 fàrmacs).

 · Viure sol/a.

 · Edat avançada (més de 80 anys).

 · Hospitalització en els últims tres mesos.

 · Viudetat en l'últim any.

 · Presencia de problemes socials amb incidència per a la salut.

Indicadors:

 · Cobertura i seguiment.

 

17.- Salut Mental (20% de la població general)

Registre de pacients amb problemes actius de salut mental.

 

18.- Tuberculosi (TBC) (20 casos / 100.000 habitants)

Registre numèric de pacients amb diagnòstic de TBC.

 

19.- Captació i valoració de la dona embarassada

Índex de cobertura: 

 · Gestants captades *100 / població estimada.

Índex de seguiment:

 · Número de gestants amb seguiment protocol·litzat / gestants captades.

 

20.- Preparació al part

Índex de cobertura:

 · Gestants incloses *100 / població estimada.

 

21.- Mètodes anticonceptius. Informació i seguiment

Dones de 15 a 49 anys (informació i seguiment).

 

22.- Vacunació rubèola

Coneixement de l'estat vacunal.

Índex de cobertura:

 · Nombre total d'immunitzades * 100 / dones de 15-49 anys.

 

23.- Climateri

Índex de cobertura:

 · Número de dones incloses * 100 / nombre total de dones majors de 45 anys.

 

24.- Càncer de cèrvix

Cribatge:

 · Dos citologies, amb un interval d'1 any entre elles, posteriorment cada 3 anys a dones sexualment actives de 35 a 65 anys o que han mantingut relacions sexuals completes en el passat.

 · Majors de 65 anys sense citologia: realitzar dos amb un any d'interval i si són negatives no se'n realitzen més.

 

25.- Càncer de mama

Cribatge:

 · Examen clínic anual a partir dels 40 anys.

 · Mamografia cada dos anys a partir dels 45 anys.

 

26.- Càncer d'endometri

Factors de risc:

  · Antecedents de hiperlàsia endometrial.

  · Obesitat.

  · Infertilitat.

 · Ovari poliquístic.

 · Hemorràgies disfuncionals perimenopàusiques.

 · Administració d'estrògens sense gestagens.

 · Tumors previs malignes de mama i ovari.

 · Tractament previ amb tamoxifen.

Garbellament:

 · Interrogar sobre sagnat postmenopáusico de forma anual.

 

 27.- Càncer de còlon

Cribatge de càncer de còlon a la població diana: 50-69 anys, pertanyent al Departament València La Fe

 

 

 2.- Garbellamets en violència de Gènere 

Dirigit a dones majors de 14 anys pacients del Departament València La Fe

 

 

 

29.- Treball Social

 

-Intervenció del treballador/a social amb dones víctimes de violència de gènere

-Intervenció del treballador/a social en atenció domiciliària

-Intervenció del treballador/a social amb població immigrant

-Intervenció del treballador/a social amb persones majors

-Intervenció del treballador/a social amb població infantil i adolescent

-Intervenció del treballador/a social en la tramitació de la targeta sanitària SIP i la protecció de dades en el SIP

 

ODONTOPEDIATRÍA

 

 

-Revisió de l'estat de salut de la boca

-Assessoria en salut bucodental, especialment en matèria de dieta i higiene.

-Indicació i aplicació individualitzada de fluor

-Segellat de fissures i fosses en dentició permanent

-Extracció (exodòcia) de dents temporals

-Neteja dental (tartrectomia) quan siga necessari per a la salut gingival

-Atenció a traumatismes

-Detecció i orientació en maloclusions

 

 

 

CIRURGIA MENOR:

 

Centre de Salut Miguel Servet.

Exercici d'activitats de cirurgia menor per part de membres de l'equip d'Atenció Primària en coordinació amb el Servici de Cirurgia de l'Hospital La Fe i seguint el programa elaborat a este efecte.

 

 

TRACTAMENTS FISIOTERAPÈUTICS BÀSICS

En Centres de Salut de Campanar, Trinitat, Benicalap i Salvador Allende i Joan XXIII.

Exercici d'activitats de fisioteràpia per part de professionals de l'equip d'Atenció Primària en coordinació amb el Servici de Rehabilitació de l'Hospital La Fe. Inclou:

 

 

Prevenció del desenrotllament o de la progressió de trastorns musculoesquelètics.

Tractaments fisioterapèutics per al control de símptomes i millora funcional en processos crònics musculoesquelètics.

Recuperació de processos aguts musculoesquelètics lleus.

Tractaments fisioterapèutics en trastorns neurològics.

Fisioteràpia respiratòria.

Orientació/formació sanitària al pacient o cuidador/a, si és el cas.