Drets i Deures de l'usuari de la Sanitat

DRETS

 

 

- Al respecte a la seua personalitat, la dignitat humana i la intimitat, sense que puga ser discriminat pel seu origen racial o ètnic, per raó de gènere i orientació sexual, per discapacitat o per qualsevol altra circumstància personal o social.

 

- A la informació sobre els serveis sanitaris als quals pot accedir i sobre els requisits necessaris per l'ús d'aquests. La informació s'ha de donar en formats adequats, que han de seguir les regles marcades pel principi de disseny per a tots, de manera que resulten accessibles i comprensibles a les persones amb discapacitat.

 

- A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés i amb l'estada que passe en institucions sanitàries públiques i privades que col·laboren amb el sistema públic.

 

- A ser advertit de si els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutics que se li apliquen poden ser utilitzats en funció d'un projecte docent o d'investigació, que en cap cas pot comportar un perill addicional per a la seua salut. En qualsevol cas, és imprescindible l'autorització prèvia i per escrit del pacient i l'acceptació per part del metge i de la direcció del centre sanitari corresponent.

 

- Al fet que se li assigne un metge, el nom del qual se li donarà a conéixer, que serà l'interlocutor principal que tindrà, juntament amb l'equip assistencial. En cas d'absència, un altre facultatiu de l'equip assumirà aquesta responsabilitat.

 

- A participar, a través de les institucions comunitàries, en les activitats sanitàries, en els termes establits en aquesta llei i en les disposicions que la desenvolupen.

 

- A utilitzar les vies de reclamació i de proposta de suggeriments en els terminis previstos. En l'un o en l'altre cas ha de rebre resposta per escrit en els terminis que reglamentàriament s'establisquen.

 

- A triar el metge i els altres sanitaris titulats, d'acord amb les condicions previstes en aquesta llei, en les disposicions que es dicten per al desenvolupament d'aquesta i en les que regulen el treball sanitari en els centres de salut.

 

- A obtindre els medicaments i els productes sanitaris que es consideren necessaris per a promoure, conservar o restablir la seua salut, en els termes que reglamentàriament s'establisquen per l'Administració de l'Estat.

 

- Respectant el règim econòmic peculiar de cada servei sanitari, els drets recollits en els apartats 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 d'aquest article s'han d'exercir també pel que fa als serveis sanitaris privats.

 

(Article 10 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat)

 

 


DEURES

 

 

1. Els pacients i persones usuàries dels serveis sanitaris estan subjectes al compliment de les obligacions següents:

 

a) Fer un bon ús de les prestacions assistencials, d'acord amb el que la seua salut necessite i en funció de les disponibilitats del Sistema Valencià de Salut.

 

b) Complir les prescripcions de naturalesa sanitària que, amb caràcter general, s'establisquen per a tota la població, amb la finalitat de previndre riscos per a la salut .

 

c) Fer un ús racional, i de conformitat amb la legislació vigent, de les prestacions farmacèutiques i de la incapacitat laboral.

 

d) Utilitzar i cuidar les instal·lacions i els serveis sanitaris per a contribuir-ne a la conservació i afavorir l'habitabilitat i el confort dels altres pacients i persones usuàries.

 

e) Tractar amb consideració i respecte els professionals que cuiden la seua salut i complir les normes de funcionament i convivència establides en cada centre sanitari.

 

f) Facilitar de manera veraç les seues dades d'identificació i les que fan referència al seu estat físic i psíquic i que siguen necessàries per al procés assistencial o per raons d'interés general justificades degudament.

 

g) Signar el document pertinent o, en cas d'impossibilitat, deixar constància, per un mitjà de prova alternatiu, de la seua voluntat de negar-se a rebre el tractament prescrit, especialment quan es tracte de proves diagnòstiques, mesures preventives o tractaments especialment rellevants per a la seua salut.

 

h) Acceptar l'alta quan haja finalitzat el procés assistencial.

 

i) Complir les normes i els procediments d'ús i d'accés als drets que se li atorguen per mitjà d'aquesta llei.

 

 

 

2. Qualsevol persona està subjecta al compliment de les obligacions següents:

 

a) Comunicar a l'Administració sanitària les circumstàncies que suposen un risc greu per a la salut pública.

 

b) Col·laborar en el desenvolupament de les activitats en salut pública i evitar conductes que en dificulten l'execució.

 

(Article 53 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana)