Comité de Bioètica Asisstencial

La creació dels Comités de Bioètica Assistencial dels departaments de salut, com a òrgans garants dels drets de persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut, la impulsa el Decret 130/2016, de 7 d'octubre, del Consell. La regulació dels Comités de Bioètica Assistencial en l'àmbit dels departaments de salut es recull en l'Ordre 8/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Què és el Comité de Bioètica Assistencial (CBA)?

 

El Comité de Bioètica Assistencial és un òrgan multidisciplinari de caràcter assessor i consultiu, al servei de professionals, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.

 

La finalitat d'aquest és:

a) Examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en el desenvolupament de la pràctica assistencial en el Departament de Salut València la Fe perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l'atenció sanitària.

b) Fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones usuàries del sistema sanitari públic.

 

L'àmbit d'actuació del CBA del Departament de Salut València la Fe inclou l'Atenció Primària, l'Assistència Especialitzada i la Salut Pública.

 

Tots els membres del CBA comparteixen el caràcter de voluntarietat i disponibilitat per a acceptar les responsabilitats derivades de la seua pertinença al Comité, així com el compromís de confidencialitat dels assumptes tractats.

 

El funcionament del Comité de Bioètica Assistencial està regulat per un Reglament de Règim Intern , elaborat pel mateix Comité i aprovat pel Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CBCV).