Funciones de la Coordinación de Trasplantes del Hospital La Fe

FUNCIONS DE LA COORDINACIÓ DE TRASPLANTAMENTS DE L'HOSPITAL LA FE

 

El marc legal que desenrrotlla les unitats de Coordinació de Trasplantaments permet definir com objetiu fundamental: assegurar el funcionament del Programa de Trasplantaments de l'Hospital La Fe en els seus múltiples vessants: assistencial, organitzatiu, administratiu, docent i laboral, procurant que es conviertisca en un programa modèlico.

 

FUNCIÓ ASSISTENCIAL

 

La Coordinació de Trasplantaments col·labora amb les Unitats de Medicina Crítica de l'Hospital La Fe en la detecció dels possibles donants i és la responsable de l'organització, de l'extracció dels òrgans, després d'omplir els requisits legals correspondents (diagnòstic de la mort encefàliaca, permís familiar i judicial si és procedent, relació amb la família, validació clinico­sanitària dels òrganos per a implantar, contacte permanent amb l'Organització Nacional de Trasplantaments-ONT- etc.) així com dels implants.

 

És tambié l'encarregada de localitzar i avisar al receptor, així com a los diferents servicis de suport del trasplantament: Banc de Sang, Farmàcia, Microbiologia, Radiodiagnòstico, Urgèncias, Admisió, Planta de Hospitalització, Anestesiologia, Unitat de Reanimació, així com amb el Servici d'Ambulàncies i els diferents mitjans de transport necessàrios, tant terrestres com aeris.

 

Dins d'este procés, és fonamental l'entrevista familiar. Quan hi ha un donant en l'hospital, l'equipo de guardia realitza l'entrevista amb la família per conèixer l'opinió del difunt respecte a la donació d'òrgans i prestar el suport emocional que necessite la família en estos moments.            

 

A més, la Coordinació de Trasplantaments organitza el procés quant l'ONT informa d'un òrgano en altre hospital. Deu notificar el seu rebuig o l'acceptació i posar en marxa el procés d'implante.

 

Trasplantament de donant viu:Intervención quirúrgica Hospital La Fe

 

Els equips de trasplantament renal i hepàtic iniciaren en 2009 esta activitat, la qual es concretava en la realització de trasplantaments renals i hepàticos en els que l'òrgan procedix d'un donant viu (familiar o amic). Per a esta activitat, la Coordinació realitza la llavor d'organització logística en el Jutjat i col·labora en tot el que se li sol·licita en l'estudi del donant (informes mèdics, Comité de Bioètica Assistencial, etc.).   

 

FUNCIÓ DOCENT I DE FORMACIÓ

 

La Coordinació de Trasplantaments participa en la confecció dels Protocols Clínics propios i col·labora en aquells per als quals és requerida, a més de participar directament en la formació del personal de l'Hospital a través de xarrades, seminaris, conferèncias, etc. De forma directa s'encarrega de trasmetre a les diferents Unitats de Crítics del Centre les novetats en Normativa i en Protocols referents al tema de Trasplantaments.

 

A més, la Coordinació de Trasplantaments de l'Hospital La Fe és una Unitat oberta a la formació de professionals de la Coordinació, tant nacionals com extrangers, que sol·liciten estades formatives en la mateixa, bé a través de la Unitat de Docència del centre, bé a través de l'ONT, amb la qual col·labora des del seu inici en el programa “Màster Aliança”, destinat a la formació de coordinadors de trasplantaments iberoamericans.

 

Així mateix, participa en els programes de divulgació de Donació i Trasplantaments d'Òrgans en la seua àrea assistencial, en coordinació amb la Direcció del Programa de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana. Tambié a petició d'organismes particulares (Associacions de Pacients, Associacions de Veïns, Empreses, Centres docents d'Educació Primària i Secundària, etc.), quan sol·liciten informació sobre donació o trasplantament.

 

Laboratorio de trasplante celular hepático

 

 

FUNCIÓ INVESTIGADORA

 

La labor d'investigació de l'equipo de Coordinació se centra a enviar comunicacions a congressos, presentar ponèncias, publicar articles científics dins de l'àmbit de la seua activitat i participar en aquells treballs d'investigació multicèntrics en els quals se'ns demana col·laboració per part de l'ONT, la Conselleria o las Societats professionals.

 

 

 

 

FUNCIÓ ADMINISTRATIVA

 

Derivada de la seua activitat clínica:

 

-Custòdia, manteniment i actualització de l'archiu de donants, receptors (llistes d'espera) i trasplantaments de l'Hospital, i la seua comunicació al Registre de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana (RETRACV).

 

-Confecció i notificació de les estadístiques d'activitat de donació i trasplantament de l'Hospital.

 

-Recepció de les proves de control dels diferents donants (microbiològiques i d'anatomia patològica) els resultats de les quals arriben posteriorment al trasplantament i posterior archiu i distribució d'esta informació entre les Unitats Assistencials on estan els receptors i a l'ONT.

 

-Mantenimient del contact amb els receptors inclosos en la nostra llista d'espera.

 

-Mantenimient del contacte amb els familiars dels donants, per a remetre'ls la informació que legalment se'ls pot donar sobre els trasplantaments, com mesura de suport al dol i reconeixement de l'Hospital pel seu gest.

 

-Elaboració i manteniment del Registre d'Entrevistes Familiars com a control de la donació i per a avaluació de les negatives familiars, així com la seua comunicació al RETRACV.

 

-Confecció i manteniment del Programa de Control de Qualitat de la Donació i la seua notificació a la Direcció del Programa de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana.

 

-Atenció a pacients i familiars de donants i de trasplantats, associaciones, així com usuaris que demanen informació sobre la donació d'òrgans; relació amb l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), Direcció del Programa de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana i altres hospitals.

 

Labors administratives:Gráfico de barras con los datos históricos de trasplante hepático del Hospital La Fe

 

-Elaboració dels informes tècnics que se'ns sol·liciten per la Direcció o qualsevol altra entitat competent.

 

-Custòdia i distribució dels documents legals vigents, els impresos oficials, les acuerds i recomanacions de l'O.N.T. i els protocols dels Equips aportats a través de la Comissió de Trasplantaments.