Información al usuario de la sanidad

INFORMACIÓ PER A L'USUARI EN MATÈRIA DE TRASPLANTAMENTS

 

Què és la donació?

És un acte lliure, voluntari, altruista, generós i solidari pel que uno o més dels nostres òrgans i teixits se cedix a un semblant.


Qui pot ser donant? Requisits

 

DONANT VIU

Tota persona major d'edad, amb plenes facultats mentals i bon estat de salut. El trasplantament de donant viu contempla:

· Finalitat terapèutica

· Entre persones relacionades genètica o emocionalment

· Per a una persona determinada

 

Requisits: 

· Major d'edad i plenes facultats mentals.
· Examen de salut acreditat per certificat mèdic i expedit per un metge distint de l'equip extractor/ trasplantador.

· Evaluació psicològica.

·   Prohibició expressa de condicionant econòmic, social o psicològico.

· Informació sobre riscos i beneficis.

· Informe positiu del Comité de Bioètica Hospitalari.

· Consentimient otorgat davant d'un jutge.

· Centre autoritzat per a extracció i trasplantament de l'òrgan procedent de donante difunt.

DONANTE DIFUNT   
Qualsevol persona, independentment de l'edad, sempre que no s'haja manifestat en contra de la donació al llarg de la seua vida i que en el moment de la seua defunció no haja patit malaltia que siga transmissible amb la donació (càncer o enfermetats infeccioses).


En l'evaluació de tot potencial donant, es procedix a un exhaustiu estudi de la funcionalitat i integritat dels òrgans que inclou proves analítiques, radiològiques, ecogràfiques i inclús biòpsies per a minimitzar al màxim el risc de transmissió d'enfermetats i optimitzar el resultat dels posteriors trasplantaments. Serà l'equip mèdic qui, una vegada realitzades totes les proves necessàries, dictamine si el difunt pot ser donant i de quins òrgans.

 

Cóm puc fer-me donant?    

       

Segons la Llei de Trasplantaments, en Espanya tots som considerats donants si en vida no hem expressat el contrari (consentiment presumpte). No obstant, eixa expressió pot haver sigut formulada de diferents maneres, la qual cosa obliga a que es pregunte a familiars o proparents sobre la voluntat del difunt respecte a la donació.

 

En la pràctica sempre es respecta la decisió de la família, ja que s'assumix que estos respectaran els desitjos del seuu ser volgut. La firma de la família per a procedir a la donació és lo que denominem consentiment familiar.


Targeta de donant

 

La targeta de donant és un document que testimonia el nostre desig de ser donant d'òrgans després de la defunció. No obstant això, la targeta no té valor legal. Cal comunicar als nostres familiars el desig de ser donants, perquè autoritzen l'extracció d'òrgans després de la defunció.  

Tarjeta de Donante de Órganos de la Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana)

Tipus de targeta de donant          
Hi ha diversos models de targeta: institucionals, d'associacions de malalts. 
Totes las targetes són vàlides i tenen un valor testimonial. Totes estan avalades per l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i se es poden revocar en qualsevol moment. 

 

On puc aconseguir la meua targeta de donant?

 

· A l'oficina del Servici de Coordinació de Transplantaments de l'hospital.

· En les oficines dels servicis d'antenció al pacient (SAIP).

· En el seu cnetre de salut.

· A través de la pàgina web de l'Organització Nacional de Trasplantaments (www.ont.es)