Comissió de Docència

Composició

  

Presidència: Dr. José IvorraCortés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepresidència

Secretaria Comissió de Docència

Representant Comunitat Autònoma

Representant Organització Assistencial

UDM.Medicina Familiar i Comunitària

UDM.Salut Mental

UDM.Salut Laboral

UDM.Obstetrícia i Ginecologia

UDM Pediatria

UDM Medicina Preventiva i S.Pública

Especialitats

TUTORS

RESIDENTS

Mèdiques(3)

3

3

Mèdiques-Serveis Centrals(1)

1

1

Mèdic-Quirúrgiques(2)

2

2

Infermeria-Técniques(1)

1(Subc.Infermeria)

1

 

 

 

 

 

Ubicació

La Comissió de Docència està situada en la Planta Baixa de l'Edifici H - Direcció, Administració i Docència. Els números de telèfon són: 961244810 – 961244824 – 961244823 – 412840

L'adreça de correu electrònic és: docencia_lafe@gva.es

 

 

Finalitat

 

Les funcions de la Comissió de Docència s'establixen en l'Ordre del Ministeri de Presidència (BOE nº 155, de 30 de juny de 1995):

 

1.- Organizació i gestió de les activitats corresponents a la formació per a Especialistes que es duguen a terme en el centre, i el control del complimient dels objetius que conformen els seus programes de formació.

 

2.- Supervisió de l'aplicació pràctica de la formació i de la seua integració amb l'activitat assistencial, ordinària i d'urgències del centre.

 

3.- Programació anual de les activitats de formació especialitzada del centre i l'establiment dels plans individuals per a cada Especialista en formació, d'acord amb els programes aprovats pel Ministeri d'Educació i Ciència per a cada especialitat.

 

4.- Informe a la Gerència o a la Direcció del centre sobre la proposta de oferta anual de placas de formació especialitzada del centre. 

 

5.- Emissió d'informe a les autoritats administratives, quan s'aprecie la possible infracció de les disposicions vigents sobre formació especialitzada.

 

6.- Sol·licitut de realizació d'auditories docents en el centre, quan les circumstàncies així ho demanen.

 

7.- Realizació dels informes que els siguen sol·lictats pels Ministeris d'Educació, Ciència e Innovació i de Sanitat, Política Social i Igualdad.

 

8.- Elaboració i aprovació de la memòria anual d'activitats de formació especialitzada desenvolupades en el centre.

 

9.- A través de la seua Presidència, direcció i coordinació de les activitats dels tutors de programas, la supervisió de l'aplicació pràctica dels programes formatius de les diferents especialitats, i la gestió dels recursos materials i personals específicament adscrits a l'activitat docent del centre.