Comissió de Docència

 

COMPOSICIÓ:

 

President/Cap d'estudis:

 

FRANCISCO ORTIZ SANJUAN (Reumatologia)

 

Vicepresidenta:

 

- Eva Montalvá Orón (Cirugia General i Aparell Digestiu)

 

 

Representants dels Tutors:

-Àrea Clínica de Neurociències: TERESA BAS HERMIDA (Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia)

 

-Àrea Clínica de Medicament: MARÍA LUISA MARTÍNEZ TRIGUERO (Farmàcia Hospitalària)

 

-Àrea Clínica de Malalties del Xiquet: MANUEL OLTRA BENAVENT (Pediatria i les seues Àrees Específiques)

 

-Àrea Clínica de la Dona: DOMINGO DESANTES REAL (Obstetrícia i Ginecologia)

 

-Àrea Patologia Mèdica de l'Adult-1: ANA BUJ JORDA (Medicina Familiar i Comunitària)

 

-Àrea Patologia Mèdica de l'Adult-2: PEDRO MORAL MORAL (Medicina Interna)

 

-Àrea de Crítics: JOSE VICENTE CUCHILLO SASTRIQUES (Anestesiologia i Reanimació)

 

-Àrea d'Infermeria del Treball: INMACULADA VALMAÑA BUJ (Infermeria del Treball)


 

Representants dels Residents:

 

- DAVID ABELLÓ AUDÍ (Cirurgia General i Aparell Digestiu)

- DIANA VEIGA CANUTO (Radiodiagnòstic)

- MARÍA CALABUIG BALLESTER (Medicina Interna)

- PABLO JORDÁ GÓMEZ (Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia)

- DANIEL MARTÍNEZ CATALÁ (Anestesiologia i Reanimació)

 

 

Representant de la Comunitat Autònoma: JUAN CARLOS ALBIACH DOMINGO

 

Representant UDM d'Atenció Familiar i Comunitària: ANA ARBÁIZAR MARTÍNEZ

 

Representant UDM de Medicina Del Treball: EDUARDO TORMO PÉREZ

 

Representant UDM de Salut Mental: ISABEL MARTÍN MARTÍN

 

Representant Organització Assistencial: Mª JESÚS BROCH PORCAR

 

Secretaria:

SONIA MILLÁN TORRES

JUAN OLIVER SABATÉ

MARISA GÓMEZ-ELEGIDO VILLARROYA

MARÍA TERESA MONZÓ COLOMER

 

UBICACIÓ:

La Comissió de Docència està situada en la Planta Baixa de l'Edifici H - Direcció, Administració i Docència. Els números de telèfon són: 961244810 – 961244824 – 961244823 – 412840

L'adreça de correu electrònic és: cdocencia_lafe@gva.es

 

 

FINALITAT:

 

Les funcions de la Comissió de Docència s'establixen en l'Ordre del Ministeri de Presidència (BOE nº 155, de 30 de juny de 1995):

 

1.- Organizació i gestió de les activitats corresponents a la formació per a Especialistes que es duguen a terme en el centre, i el control del complimient dels objetius que conformen els seus programes de formació.

 

2.- Supervisió de l'aplicació pràctica de la formació i de la seua integració amb l'activitat assistencial, ordinària i d'urgències del centre.

 

3.- Programació anual de les activitats de formació especialitzada del centre i l'establiment dels plans individuals per a cada Especialista en formació, d'acord amb els programes aprovats pel Ministeri d'Educació i Ciència per a cada especialitat.

 

4.- Informe a la Gerència o a la Direcció del centre sobre la proposta de oferta anual de placas de formació especialitzada del centre. 

 

5.- Emissió d'informe a les autoritats administratives, quan s'aprecie la possible infracció de les disposicions vigents sobre formació especialitzada.

 

6.- Sol·licitut de realizació d'auditories docents en el centre, quan les circumstàncies així ho demanen.

 

7.- Realizació dels informes que els siguen sol·lictats pels Ministeris d'Educació, Ciència e Innovació i de Sanitat, Política Social i Igualdad.

 

8.- Elaboració i aprovació de la memòria anual d'activitats de formació especialitzada desenvolupades en el centre.

 

9.- A través de la seua Presidència, direcció i coordinació de les activitats dels tutors de programas, la supervisió de l'aplicació pràctica dels programes formatius de les diferents especialitats, i la gestió dels recursos materials i personals específicament adscrits a l'activitat docent del centre.