Missió, Visió i Valors

Missió

 

El Departament de Salut València la Fe és una organització sanitària integrada pertanyent a la Generalitat Valenciana.

És el Departament de referència de la Comunitat Valenciana, atén les necessitats sanitàries de la seua àrea de salut i està obert, pel seu rol de referència, a les demandes d'altres departaments i comunitats.

Presta atenció sanitària universal, integral i personalitzada en règim comunitari, d'urgència, ambulatori, hospitalització i domiciliari.

Aplica mitjans preventius, diagnòstics, curatius i rehabilitadors, garantint la continuïtat assistencial a fi d'aconseguir el màxim índex de salut de la seua població.

Com a Departament Universitari i Politècnic, desenvolupa investigació i docència en l'àmbit de les ciències de la salut i la tecnologia.

Totes les seues activitats s'orienten a satisfer les necessitats i expectatives de la població, amb criteris d'equitat i màxima eficiència, recolzant-se per a això en el compromís actiu i implicació de tot el seu equip de persones.

El nostre eslògan: Innovació, Compromís i Qualitat.

 

 

 

Visió

 

El Departament de Salut València la Fe vol ser una de les millors organitzacions integrades de salut, pels seus resultats, alta qualitat assistencial i tecnològica. Ser reconegut per  professionals, pacients i entorn social com una organització excel·lent en tots els sentits.

 

Ser un dels millors sistemes de salut d'Europa implica mantindre una tensió activa per a situar-se entre:

 

  • Els cinc primers d'Espanya en els indicadors d'eficiència i satisfacció en atenció primària i cobertura d'activitats preventives i de promoció de la salut.
  • Els cinc primers hospitals d'Espanya i els cinquanta primers hospitals europeus en la majoria d'indicadors clau de qualitat, activitat, atracció de pacients, investigació, docència i sostenibilitat.

 

 

Valors

 

La ciutadania és el centre de referència i d'actuació de l'organització. El nostre principal recurs són les persones, que exerceixen la seua missió d'acord amb els valors següents:

 

  • Actitud emprenedora i afany de superació.
  • Respecte mutu, treball en equip i sentit de pertinença.
  • Ús responsable dels recursos.
  • Sentit d'ètica professional.
  • Respecte al medi ambient.

 

* Veure Codi ètic del Departament València La Fe