Comité de Bioètica Asisstencial - Funcions

Quines són les funcions del CBA?

 

1. Corresponen al CBA les següents funcions:

a) Vetlar pel respecte a la dignitat de les persones que intervenen en la relació clínica.

 

b) Protegir i sensibilitzar sobre els drets de pacients, i per la seua especial rellevància, pel que fa al compliment dels requisits ètics de consentiments informats.

 

c) Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, institucions i pacients, familiars i persones reunides.

 

d) Proposar a les institucions protocols d'actuació, especialment per a les situacions que, bé per la seua freqüència o bé pel seu impacte, suposen conflictes ètics.

 

e) Impulsar la formació i la investigació en bioètica.

 

f) Fomentar el coneixement dels dilemes d'ordre bioètic entre professionals de la salut i en la societat.

 

g) Elevar al CBCV aquelles qüestions que, per la seua especial rellevància sanitària o social, o per excedir l'àmbit de competència departamental, requerisquen un estudi més profund i detallat.

 

h) Aquelles altres funcions que se li siguen assignades pel CBCV.

 

 

2. Les funcions del Comité seran completament independents de les competències que, en assumptes deontològics, corresponguen als respectius col·legis professionals dels seus membres.

 

 

3. No és funció del CBA peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes procedimentals tècnics derivats de l'activitat sanitària, i en cap cas podrà emetre judicis sobre les eventuals responsabilitats de professionals implicats en els assumptes que li sotmeten. El CBA no té, per tant, capacitat per a sancionar.

 

Tampoc seran funcions del CBA:

 

  • Promoure o emparar actuacions jurídiques per a la institució, els professionals o per als usuaris.
  • Emetre judicis sobre l'ètica professional o les conductes dels usuaris.
  • Substituir la responsabilitat de qui ha demanat el seu assessorament.
  • Prendre decisions de caràcter vinculant.
  • Dilucidar en qüestions laborals.
  • Assumir funcions atribuïdes al Comité Ètic d'Investigació amb medicaments o altres comissions ètiques d'investigació.

 

Realitzar estudis l'objectiu fonamental dels quals siga l'anàlisi d'assumptes socials o econòmics, directament o indirectament relacionats amb l'assistència sanitària.