TeleConsulta

 

CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA CLÍNICA 

 

El Departament de Salut València La Fe, posa a la seua disposició una plataforma de vídeo consulta telemàtica amb els professionals que presten els serveis de consulta clínica.

 

La subscripció a aquest servei és de caràcter voluntari per al pacient, i la seua missió és facilitar l'accés als serveis ordinaris de consultes externes i d'atenció primària que presta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el Departament de Salut València - La Fe. Les condicions del servei es resumeixen en el catàleg de serveis i la carta de drets i deures del pacient, que es pot consultar en aquest enllaç: http://www.lafe.san.gva.es/ciudadano

 

Aquest servei, com la resta de la prestació sanitària pública, es regeix pel que es disposa en les normes sectorials de Sanitat:

  • Llei 14/1986, general de sanitat.
  • Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.
  • Llei 41/2002, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
  • Llei 10/2014, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana 

El contacte establit per aquests mitjans està subjecte a les mateixes condicions de privacitat i secret professional que el que es realitza en les consultes presencials, o domiciliàries. La informació verbal, documents i imatges intercanviades, incloent-hi l'intercanvi de veu i vídeo, haurà de romandre en l'àmbit de la consulta i queda prohibit el seu ús per a altres finalitats.

 

L'ús d'aquest servei requereix que recollim i emmagatzemem al costat de les seues dades d'identificació, el seu número de telèfon i el seu compte de correu electrònic de contacte, amb la finalitat d'iniciar el contacte i servir de mitjà de comunicació.
 
En cas d'enviar-nos la seua informació de salut (Informes, fotos, vídeos, enregistraments de veu, text en xat…) per mitjans diferents a la present plataforma que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública li ofereix, vosté és responsable de conéixer els termes d'ús que ha publicat el proveïdor de la plataforma (*mensajeria, web, correu, xat …) i saber en quines condicions li ofereix el servei. 
 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades personals que s'intercanvien en cada connexió o missatge rebut, seran tractades d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (GPD EU 2016/679) i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018).


El tractament d'aquestes dades està legitimat per l'exercici de funcions públiques d'assistència sanitària que el departament de salut té assignades, a l'empara de les lleis citades en l'apartat anterior de condicions del servei.

 

Les imatges i altres dades utilitzades seran suprimides una vegada complida la finalitat per a la qual han sigut enviades, sense perjudici del manteniment de les dades que legítimament hagen de ser incorporades a la història clínica. Aquesta disposició afecta tant el professional que presta l'assistència com el pacient que la rep i, si és el cas, els seus representants presents en la consulta, pel que ni vosté ni els seus representants estan legitimats per a l'ús de la informació intercanviada, incloent el vídeo i l'àudio, una vegada acabat el contacte i fora de l'àmbit de la consulta clínica que ha realitzat.

 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, o limitació del tractament, d'acord amb els articles 12 a 23 del GPD i els articles 12 a 18 de la LOPDGDD, davant aquest departament de salut, o la Conselleria de Sanitat o el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana. Mes informació sobre exercici de drets en la secció de la nostra web: http://www.lafe.san.gva.es/ca/ejercicio-de-derechos-historia-clinica

 

Si entén que no s'ha satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/

 

 

* Informació per a pacients sobre videoconsulta