Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat.

Drets de les persones interessades

 

El dret fonamental a la protecció de dades reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seues dades personals i la capacitat per a disposar d'aquestes i decidir sobre aquestes.

Els drets que la normativa atorga són l'accés, rectificació, oposició, dret a la limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió-oblit (als quals ens referirem d'ara en avant com a drets ARCOPL).

 

Aquests drets es troben en els articles del 12 al 23 de l'RGPD i els articles del 12 al 18 de la LOPD i GDD.

 

Estem legitimats al tractament de les seues dades de salut, segons l'article 6 de l'RGPD, ja que és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics que ens són conferits. I també és necessari el tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, segons aquestes lleis:

 

• Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient.
• Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.
• Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública.

 

En el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant el mateix òrgan.


Podrà exercitar els seus drets sempre que no estiguen limitats per altres disposicions. No podrà realitzar, per mitjà d'aquest procediment, la sol•licitud d'informes que no consten en la seua història clínica.

 

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant el responsable del tractament abans mencionat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol•licita que siga satisfet. Pot fer-ho amb aquest formulari.

 

En cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també el document que acredite la representació i el document identificatiu d'aquest. Podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica en seu electrònica o en els registres d'entrada corresponents.

 

Si les persones interessades entenen que no han sigut satisfetes en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/

 


On pot exercir els seus drets?


Vosté pot sol•licitar l'exercici dels seus drets en l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana. Però també pot sol•licitar-lo en el seu centre de salut, el SAIP de l'hospital o en l'Oficina de Registre de l'hospital, o en l'Oficina de Registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

També podrà realitzar-lo en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

 

 

Com pot exercir els seus drets?

 

L'exercici dels seus drets és personal i intransferible. Vosté pot utilitzar la instància que li proporcionem o qualsevol altra que vosté considere, sempre que consten totes les dades necessàries, que són:

1. Nom i cognoms.
2. Fotocòpia del DNI, passaport o altre.
3. Petició en què es concreta la sol•licitud:
 3.1. Dades afectades.
 3.2. Motivació suficient.
4. Adreça a l'efecte de notificacions.
5. Data i signatura del sol•licitant.
6. Documentació addicional de la petició.
7. En cas de delegació, ha de presentar les dades del representant legal o voluntari i els documents acreditatius.

 


Quins són els límits dels seus drets?


En alguns casos no podrem atendre la seua demanda: concretament, quan no disposem de les dades sobre les quals vol exercir els seus drets (per exemple, quan demane accés a un informe que no consta en la seua història clínica).

 

Tampoc quan estiguen afectats aquests àmbits:


• La seguretat o la defensa de l'Estat.
• La seguretat pública.
• Infraccions i sancions penals.
• Un interés en els àmbits fiscal, pressupostari, sanitat pública, Seguretat Social.
• Protecció de l'estabilitat i la integritat dels mercats.
• Independència judicial i dels procediments judicials.
• infraccions de normes deontològiques en les professions regulades.
• Exercici de l'autoritat pública, quan siga procedent.
• Protecció dels drets i llibertats.
• Execució de demandes civils.
• La prestació sanitària, la salut pública i la de les persones de la seua família i el seu cercle pròxim.

 

 

 

Responsable dels tractaments


Departament de Salut València La Fe.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Avinguda de Fernando Abril Martorell núm. 106, València.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.
Carrer Misser Mascó, 31-33, 46010 València.

 


Delegat o delegada de protecció de dades de la Generalitat


Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Pg. de l'Albereda, 16. 46010 València.
Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es.

 

 


Base legal


• Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant RGPD).


• Llei 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals (LOPD i GDD).