TeleConsulta

 

CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA CLÍNICA 

 

 

Aquest servei és de caràcter voluntari per al pacient, i la seua missió és facilitar l'accés als serveis ordinaris de consultes externes i d'atenció primària que presta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el Departament de Salut València - La Fe. Les condicions del servei es resumeixen en el catàleg de serveis i la carta de drets i deures del pacient, que es pot consultar en aquest enllaç: http://www.lafe.san.gva.es/ciudadano

 

La prestació sanitària pública es regeix pel que es disposa en aquestes normes:

  • Llei 14/1986, general de sanitat.
  • Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.
  • Llei 41/2002, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
  • Llei 10/2014, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana 

El contacte establit per aquests mitjans està subjecte a les mateixes condicions de privacitat i secret professional que el que es realitza en les consultes presencials, o domiciliàries. La informació verbal, documents i imatges intercanviades, incloent-hi l'intercanvi de veu i vídeo, haurà de romandre en l'àmbit de la consulta i queda prohibit el seu ús per a altres finalitats.

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades personals que s'intercanvien en cada connexió o missatge rebut, seran tractades d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (GPD EU 2016/679) i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018).


El tractament d'aquestes dades està legitimat tant pel seu consentiment, expressat en aquest document, com per l'exercici de funcions públiques d'assistència sanitària que el departament de salut té assignades, a l'empara de les lleis citades en l'apartat anterior de condicions del servei.

 

Les imatges i altres dades utilitzades seran suprimides una vegada complida la finalitat per a la qual han sigut enviades, sense perjudici del manteniment de les dades que legítimament hagen de ser incorporades a la història clínica. Aquesta disposició afecta tant el professional que presta l'assistència com el pacient que la rep i, si és el cas, els seus representants presents en la consulta.

 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, o limitació del tractament, d'acord amb els articles 12 a 23 del GPD i els articles 12 a 18 de la LOPDGDD, davant aquest departament de salut, o la Conselleria de Sanitat o el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana.

 

Si entén que no s'ha satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es/

 

 

* Descàrrega de formulari de sol·licitud

 

* Informació per a pacients sobre videoconsulta