Segona opinió

S'entén per segona opinió mèdica el nou informe de diagnòstic o tractament emés per un altre equip facultatiu del Sistema Sanitari Públic Valencià, a sol·licitud del pacient o altres subjectes legitimats, quan concórreguen els criteris expressats en l'art. 5 del Decret 86/2009, de 19 de juny, del Consell, pel qual es regula el dret a la 2a opinió (DOGV 6041, de 23.06.2009).

 

Subjectes del dret:

  1. El titular del dret és el pacient o representant legal del menor no emancipat o de l'incapacitat legalment, que estiga inclòs en el Sistema Públic Sanitari Valencià.
  2. Podrà, així mateix, sol·licitar la 2a opinió mèdica qualsevol persona designada o autoritzada expressament pel pacient.
  3. Podrà exercir-se també per substitució quan el pacient no siga capaç de prendre decisions, a criteri del metge responsable de la seua assistència, o el seu estat físic o psíquic no li permeta fer-se càrrec de la seua situació. Si el pacient manca de representant legal, la sol·licitud podrà presentar-la persona o persones vinculada a ell per raons familiars o de fet.

 

Procediment de sol·licitud:

  1. S'efectuarà per escrit en el model de 2a opinió (punxant en «models associats» per a descarregar document).
  2. La sol·licitud de 2a opinió mèdica només podrà realitzar-se una única vegada per procés assistencial.
  3. Haurà de presentar-se davant el SAIP de l'hospital on s'ha realitzat el diagnòstic.
  4. El SAIP informarà el sol·licitant dels Serveis de Segona Opinió nomenats per cada patologia, a fi que el sol·licitant opte pel que crega més convenient.