Sol•licitud d'informes. Còpia d'història. Còpia imatges

La persona usuària pot sol·licitar còpia de tota la informació de la seua història clínica.

 

Plano Saip entrada 1


En el cas que siga necessària la sol·licitud d'una còpia d'història, informes clínics, proves i còpies iconogràfiques (RX-TAC-RM)  d'atenció especialitzada (Hospital – Centre d'Especialitats) haurà de dirigir-se al  punt d'atenció SAIP situat en l'entrada principal 1 (vegeu plànol) de l'Hospital la Fe (Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València) en l'horari establit en aquesta mateixa pàgina web.

 

La sol·licitud de documentació podrà efectuar-se de manera presencial, correu ordinari també hi ha la possibilitat de sol·licitar-ho a través del correu electrònic hlafe_saip@gva.es.

 

Existeix un model de sol·licitud que pot descarregar en el següent enllaç:

 

 

· Descarregar model de sol·licitud

 

 

Per a petició de documentació per correu ordinari ho remetran a l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe –A/A: SAIP DOCUMENTACIÓ – Avinguda de Fernando Abril Martorell 106, 46026 València, haurà d'indicar tipus de sol·licitud i dades personals de localització.

 

 

 

Requisits de la petició de documentació:

 

1. Documentació clínica (còpia HC, imatges, proves…), si és el mateix pacient (original) DNI. Si és persona diferent, autorització escrita, original i còpia DNI del pacient i persona autoritzada. Si es remet per correu electrònic o correu ordinari (les còpies hauran d'estar compulsades).

 

Petició d'informes clínics (hauran de sol·licitar-se per algun organisme oficial), si se sol·liciten a petició pròpia, al pacient s'aplicarà la Llei de taxes.

 

Si es tracta de sol·licitud de documentació de menors (menys 16 anys), és necessari llibre de família, DNI dels dos progenitors, davant separació custòdia judicial i, si es tracta de persones incapacitades mentalment, documentació de tutela. Es requerirà original i còpia de tota la documentació i, en el cas de la seua sol·licitud de manera "no presencial", hauran d'estar compulsats.

 

 

 

2. Informes sobre pacients morts, certificat literal de defunció. Llibre de família, DNI mort i sol·licitant (familiar de primer grau), originals i còpia de la documentació. En cas de sol·licitud "no presencial", els documents hauran d'estar compulsats.

 

 

 

3. Informes incapacitat/discapacitat, hauran d'aportar imprés facilitat per la treballadora social (model oficial) i DNI (una fotocòpia per imprés). En el cas de sol·licitud de manera "no presencial", hauran d'estar compulsats.

 

 

La persona usuària pot sol·licitar còpia de la seua història clínica d'Atenció Primària, per a això haurà de dirigir-se als punts d'atenció SAIP de consultoris i centres de salut.