Voluntats Anticipades

 

El Document de voluntats anticipades és el document mitjançant el qual una persona de major edat o menor emancipada, amb prou capacitat legal i lliurement, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tindre en compte, quan es trobe en una situació en la qual les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

 

 

En la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En aquest cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

 

Es podrà formalitzar de dues maneres:

 

1. Mitjançant escriptura pública davant notari.

 

2. Per escrit davant dos testimonis (que no tindran amb la persona atorgant cap relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat o cap relació patrimonial). S'adjuntarà una còpia del DNI testimonis i representant, si n'hi haguera, i de la persona atorgant, així com les seues dades de targeta SIP.

 

 

Pot sol·licitar més informació o el model de sol·licitud, en el Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP), situat en la planta baixa de l'Hospital de la Fe, sota la torre C, en l'horari establit en aquesta mateixa pàgina web.

 

 

Per a més informació, consulteu el Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el document de voluntats anticipades, i es crea el Registre centralitzat de voluntats anticipades de la Comunitat Valenciana.