Lliure elecció d'atenció mèdica

En l'àmbit de l'atenció especialitzada, es pot sol·licitar lliure elecció:

 

 

a. Les persones usuàries o pacients podran triar metge/metgessa o servei d'atenció especialitzada, entre els existents en els departaments de salut en els quals s'ordene el Sistema Valencià de Salut.

 

 

b. No podrà efectuar-se un nou canvi de metge/metgessa d'atenció especialitzada, en la mateixa especialitat, fins transcorreguts 6 mesos des del canvi anterior.

 

 

c. La lliure elecció d'atenció especialitzada es referirà a una atenció assistencial específica fins a la finalització del procés patològic que va generar el canvi.

 

 

d. La lliure elecció en l'àmbit d'especialitzada finalitzarà quan s'obtinga l'alta metgessa del procés patològic o per desistiment del pacient. En els supòsits en què es requerisquen revisions mèdiques, el/la pacient continuarà amb el mateix metge/metgessa especialista objecte de l'elecció.

 

 

Requisits documentació:

 

Hauran d'emplenar el model de lliure elecció-Atenció especialitzada (punxant a "Impresos associats" per descarregar el document), aportant a més un informe del metge/metgessa i/o pediatra de l'equip d'atenció primària o metge/metgessa d'atenció especialitzada del Servei Valencià de Salut, que indique la necessitat d'atenció especialitzada.

 

Una vegada emplenat es pot presentar en qualsevol punt SAIP de la Fe o registre oficial de la Comunitat Valenciana.

 

 

En l'àmbit d'atenció primària, es pot sol·licitar lliure elecció:

 

a) La lliure elecció del personal sanitari de l'equip d'atenció primària o centre d'atenció primària s'exercirà dins del departament de salut, assignat en funció del municipi d'empadronament de la persona usuària o pacient.

 

 

b)Excepcionalment, es podrà exercir lliure elecció fora del departament de salut assignat, en els casos en què concórrega:1) Quan es residisca de manera ocasional per períodes superiors a 6 mesos, per motius familiars o socials; 2) Proximitat al centre de treball.

 

 

Mostrador centro de salud

c) En els supòsits en què s'exercisca el dret de lliure elecció de metge/metgessa o infermer/a, i amb la finalitat de garantir l'organització dels equips d'atenció primària, el canvi d'un dels professionals porta aparellada l'assignació del professional corresponent de la unitat metge/metgessa-infermer/a.

 

 

d) Quan la lliure elecció es realitze en un centre d'atenció primària diferent de l'assignat per empadronament, la lliure elecció no comportarà la prestació assistencial domiciliària (urgent o programada), que es continuarà prestant pel personal sanitari del centre que correspon d'origen.

 

e) No podrà efectuar-se un nou canvi de professional fins que no transcórreguen sis mesos des del canvi anterior.

 

 

f) Els qui s'hagen vist afectats, per raons organitzatives del Sistema Valencià de Salut, per un canvi de professional o centre sanitari, una vegada transcorregut un termini de tres mesos des que es va efectuar, podran sol·licitar ser atesos pels professionals sanitaris assignats amb anterioritat al canvi.

 

 

Requisits documentació:

 

Hauran d'emplenar el model de lliure elecció-Professional sanitari o centre d'atenció primària (Punxant a "Impresos associats" per descarregar el document) i presentar-lo en el centre de salut corresponent.